ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a webáruházat üzemeltető:

Herz Vanilla Hungary Kft.
• székhelye: 1125 Budapest, Mátyás király út 36/A 
• adószáma: 26527062-2-43
• cégjegyzékszáma: 01 09 330371
• email elérhetőség: sales@herzcoffee.com
• telefonszám: +36 70

továbbiakban: Szolgáltató, Herz New York Coffee Roasters) és az általa üzemeltetett webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is (a továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

1. Jelen ÁSZF hatálya, módosítása A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a Honlap látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Honlap látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.

2. A Herz New York Coffee Roasters webáruház Szolgáltatása

2.1 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei A Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatás csak a 18. életévüket betöltött természetes személyek, valamint jogszerűen bejegyzett nem természetes személyek számára érhetők el.

3. A Szolgáltató és a vásárló közötti szerződés

3.1 Vásárlás folyamata A vásárló a webáruházon keresztül megrendelést adhat le egy vagy több, a webáruházban elérhető termékre. A vásárlás részeként a vásárló megadja személyes adatait, az általa preferált kiszállítás, valamint fizetés módját. A megrendelés adatait a megrendelés véglegesítése előtt a vásárló áttekintheti az összesítő képernyőn. Ezt követően a sikeres megrendelésről a vásárló az általa megadott email címre értesítést kap. A vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási, illetve egyéb problémákért és esetleges többletköltségekért és/vagy károkért a felelősség kizárólag a vásárlót terheli. A Szolgáltatás megrendelése és teljesítése közötti időpontban történt, a kiszállítást érintő adatmódosításokat azonban a Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett sem tudja minden esetben nyomon követni, így az abból eredő esetleges kellemetlenségekért, késedelemért és károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség a felhasználó a webáruházban megadott személyes adatainak, valamint az online fizetésért felelős OTP Mobil - Simple Pay banki felületen megadott bankkártya információknak illetéktelenek részére hozzáférhetővé válásából eredő károkért.

3.2 Megrendelések egyeztetése, törlése A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a vásárló adatai nem egyértelműek vagy valódiságuk kérdéses, a regisztráció során megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen felkeresheti a rendelést leadó felhasználót adategyeztetés érdekében. Bármely okból sikertelen adategyeztetési eljárás esetén a Szolgáltató jogosult érvényteleníteni a megrendelést és törölni azt a regisztrált felhasználó által megadott e-mail címre történő értesítéssel egyidejűleg.

3.3 Fizetési módok A megrendelést leadó felhasználó a Szolgáltatás keretében leadott rendelésének ellenértékét a Honlapon keresztül elérhető internet bankos fizetőfelületen keresztül bankkártyával, vagy a megrendelt csomag átvételekor készpénzben teljesíti. Személyes átvételi ponton történő átvétel esetén csak az internet bankos fizetés lehetséges. A házhozszállítás díját a megrendelés végleges jóváhagyásakor a Honlap kijelzi a felhasználó számára. A Szolgáltató e-számlát küld a szamlazz.hu rendszerén keresztül a szolgáltatás megrendelője részére a fizetési kötelezettség teljesítése utáni 24 órán belül. Amennyiben a rendelés ellenértéke nem került bankkártyás, vagy készpénzes úton rendezésre, a Szolgáltató jogosult megtagadni a leadott rendelés teljesítését, illetve kézbesítését az ellenérték hiánytalan kifizetéséig. A megrendelést leadó vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja, amennyiben annak tartalmával vagy bármely tételével elégedetlen, azaz a Szolgáltató nem végez és nem fogad el részteljesítést.

3.4 Felelősség az internetes fizetési felület tekintetében A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon keresztül elérhető, az adott Bank által biztosított internetes fizetési felülettel kapcsolatosan felmerülő bármilyen nemű meghibásodásból eredő közvetett vagy közvetlen kárért. Azzal kapcsolatosan a Honlap látogatója, illetve felhasználója közvetlenül az adott Bankhoz kell, hogy forduljon.

3.5 Termékek ára A Szolgáltató termékeit a Honlapon feltüntetett árakon kínálja, amelyek bruttó árak. A Szolgáltató ezen árakat jogosult bármikor megváltoztatni azzal, hogy azok a Honlapon történő közzétételük időpontjától hatályosak, de a már véglegesen jóváhagyott rendelések ellenértékét nem befolyásolják. Amennyiben a Honlapon valamely rendszerhibából vagy külső körülményből adódóan nem a tényleges ár került feltüntetésre, így különösen ha nyilvánvalóan túl alacsony az ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás árral érintett tétel(ke)t a hibás áron értékesíteni a leadott megrendelés keretében, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítését a megrendelésnek, amelyet a megrendelést leadó felhasználó elfogadhat vagy visszautasíthat a megrendelését képező további tételekre vonatkozó rendelés fenntartásával vagy a teljes rendeléstől történő elállás mellett.

3.6. Megrendelések házhozszállítása A házhozszállítás részletes leírását és annak költségét a Honalpon teszi közzé a Szolgáltató, amelyek jelen ÁSZF részét képezi.

4. Vásárló jogai, kötelezettségei. Elállási jog gyakorlása A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a Vevő a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.” Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A Szolgáltató az áru visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a vételárat a Vevő részére. A Vevő az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszeűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén a Szolgáltató mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól. A Szolgáltató kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik. A visszaszállítás során eltűnt áruért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az eladót semmilyen kötelezettség nem terheli. A csere jog gyakorlása során a termék visszajuttatásának és a csere termék kiszállításának költsége a Vevőt terheli. Az elállás menete: Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatátk köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az alábbi email címre: sales@herzcoffee.com Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

5. A honlapra vállalt garanciák A Honlap használatával és az azon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további feltételek és információk a Honlapon megtalálhatóak és jelen ÁSZF részét képezik. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett kártevő alkalmazások vagy programok okoznak. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap látogatói és felhasználói részéről vélelmez a Szolgáltató.

6. Szerzői jogok Honlapon teljes tartalma, így különösen az azon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi és mint olyan szerzői jogi oltalmat élvez. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.

7. Panasz, jogvita Ön a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a sales@herzcoffee.com email címen terjesztheti elő.

7.1 Panaszügyintézés módja Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásokat, panaszokat fenti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol az Ön kifogására

7.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése; Bírósági eljárás kezdeményezése. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2024. 01. 17.